سرویس احراز هویت


احراز هویتتایید هویت کاربران

کاربران احراز هویت شده در وب سایت پی فا می توانند بدون نیاز به احراز هویت در سایت های طرف قرار داد ما، خرید و فروش انجام بدهند، این سرویس باعث آسان تر شدن خرید از وب سایت هایی که نیاز به احراز هویت دارند، خواهد شد. سرویس احراز هویت این امکان رو به کاربران می دهد که با حساب کاربری خود در شبکه پی فا، عضو سایت شما شوند.

 

احراز هویت