تعرفه استفاده از خدمات و درگاه پرداخت


1 درصد

%1 کارمزد هر تراکنش

1000 تومان

حداکثر کارمزد روی هر تراکنش

60 روز

60 روز رایگان و بدون کارمزد