تعرفه استفاده از خدمات و درگاه پرداخت پی فا

کارمزد هر تراکنش

1000

تومان حداکثر کامزد روی هر تراکنش

90

روز رایگان و بدون کارمزد