وب ســـرویس پی فـــا از نـــوع RESTful بـــوده و کلیه درخـــواســـت هـــای ارســـالی بـــه ســـمت API میبایست بـــه صـــورت POST ارسال شوند. خروجی پاسخ وب سرویس نیز به صورت json میباشد.

متد درخواست پرداخت

این مـــــتد بـــــه جهـــــت ایجاد درخـــــواســـــت پـــــرداخـــــت اســـــتفاده می شـــــود. بـــــرای فـــــراخـــــوانی این مـــــتد از آدرس https://api.payfa.com/payment/request استفاده کنید. داده های ارسالی به این متد به شرح زیر هستند:

نام فیلد توضیح نوع محدوده
api کد api دریافتی در سامانه پی فا string 32 کاراکتر
amount مبلغ به ریال int 100 الی 2,000,000,000
callback آدرس بازگشت از صفحه پرداخت string 100 کاراکتر
invoice_id شماره فاکتور - یکتا int 0 الی 2,147,000,000
name اختیاری - نام پرداخت کننده string 100 کاراکتر
details اختیاری توضیحات string 255 کاراکتر

پـاسـخ بـه درخـواسـت پـرداخـت در صـورت مـوفـق بـودن عـدد بـزرگـتر از ۰در فیلد status و در غیر اینصورت کد خـطا بـا عـدد
منفی طبق جدول کدهای خطا میباشد.

متد انتقال به درگاه پرداخت

در صـورتی که فیلد status در خـروجی مـتد request عـددی بـزگـتر از صـفر داشـت ، بـه مـعنای مـوفـق بـودن درخـواسـت
پــرداخــت میباشــد و عــدد status بــه عــنوان کد تــراکنش در نــظر گــرفــته می شــود. کد تــراکنش دریافتی میبایست بــه
صورت زیر به آدرس صفحه پرداخت اضافه شده و کاربر را به آدرس زیر منتقل کند:
https://api.payfa.com/payment/gateway/trans
در آدرس فوق به جای trans کد تراکنش قرار میگیرد.

متد بررسی صحت پرداخت

این مـتد بـه جهـت بـررسی درسـتی و صـحت انـجام پـرداخـت تـوسـط کاربـر اسـتفاده می شـود. بـرای فـراخـوانی این مـتد از
آدرس https://api.payfa.com/payment/verify اســـتفاده کنید. داده هـــای ارســـالی بـــه این مـــتد بـــه شـــرح زیر
هستند:

نام فیلد توضیح نوع محدوده
api کد api دریافتی در سامانه پی فا string 32 کاراکتر
payment_id کد تراکنش دریافتی از پی فا قبل از ورود به بانک int 10 رقمی

این مـتد در صـورت صـحت پـرداخـت مـوفـق ، شـماره کارت پـرداخـت کننده، مـبلغ پـرداخـت شـده و سـایر اطـلاعـات را ارسـال
می کند. پـذیرنـده مـوظـف بـه نگهـداری اطـلاعـات پـرداخـت هـای مـوفـق بـه جهـت جـلوگیری از duplicate شـدن پـرداخـت
موفق سمت خود میباشد. پی فا با هر بار فراخوانی متد verify در صورت موفق بودن، خروجی ثابت خواهد داشت.
بـه خـروجی مـتد در صـورت داشـتن خـطا، فیلد cbشـامـل عـلت خـطا اضـافـه می شـود. در صـورت مـوفـق بـودن پـرداخـت،
فیلدهای مانند شماره کارت و … اضافه می شوند.
در صـورت مـوفقیت آمیز بـودن پـرداخـت تـوسـط کاربـر، فیلد payment_id از سـمت پی فـا بـه سـایت پـذیرنـده بـه صـورت
POST ارسال می شود.

کدهای خطای بازگشتی از وبسرویس پی فا

کد خطا شرح خطا
عدد بزرگتر از صفر درخواست پرداخت موفق بوده و عدد ارسالی شماره تراکنش میباشد. متد gateway مطالعه شود
0 پرداخت موفق
1- فیلد های خواسته شده تکمیل نشده اند
2- کد api صحیح نیست
3- احراز درگاه تایید نشده است
4- درگاه فعال نیست
5- پذیرنده نامعتبر است
6- مبلغ نامعتبر است
7- آدرس callback مورد تایید نیست
8- مقدار invoice_id صحیح نیست
9- خطا در پردازش
10- خطا در پردازش درخواست
11- نام متد صحیح نیست
12- شماره فاکتور تکراری
13- شماره فاکتور یافت نشد
14- پرداخت ناموفق
15- تراکنش در وضعیت پرداخت نمی باشد
16- خطا در سوییچ پرداخت
17- مبلغ پرداختی برابر با مبلغ فاکتور نیست
18- خطای درگاه
19- آدرس callback مورد تایید نیست

نوشته شده توسط

دسته بندی: اطلاعات مفید

به این پست امتیاز دهید.
امتیاز این پست: 3.7 (3)

ثبت نظر


نظرات